Podmienky používania

Dobrovoľné využívanie stránky casinodoublestar.click je podmienené súhlasom s nasledujúcimi podmienkami. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, nevyužívajte túto webovú stránku.

Vlastník a prevádzkovateľ tejto webovej stránky je spoločnosť XYZ, s.r.o., so sídlom na adrese ABC 123, 456 78, Mesto, Krajina. V prípade otázok, nejasností alebo komunikácie sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke alebo na e-mailovú adresu [email protected].

Používateľské povinnosti

Používateľ súhlasí s tým, že pri využívaní tejto webovej stránky bude dodržiavať platné zákony a bude riadiť sa zásadami slušného a správneho správania. Používateľ nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli poškodiť, obmedziť alebo rušiť prevádzku tejto webovej stránky alebo priamy či nepriamy prístup k nej.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, poskytovať alebo inak šíriť nelegálne, nevhodné, urážlivé, ohrozujúce alebo inak nezákonné materiály na tejto webovej stránke. Taktiež je zakázané zverejňovať obsah, ktorý porušuje autorské práva alebo iné práva tretích strán.

  • Používateľ nesmie mať falošnú identitu alebo zrážať sa za inú osobu.
  • Používateľ si musí chrániť svoje prihlasovacie údaje a nesmie ich poskytovať iným osobám.
  • Používateľ sa zaväzuje, že nebude využívať túto webovú stránku na účely spamovania, výmyslu alebo šírenia nepravdivých informácií.
  • Používateľ nesmie používať žiadne automatizované nástroje alebo softvér na prístup alebo manipuláciu so stránky alebo jej obsahom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti XYZ, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť XYZ, s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné údaje používateľov. Zbierame iba nevyhnutné osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vykonávanie a poskytovanie služieb na tejto webovej stránke. Tieto údaje sú spravované v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Za účelom zabezpečenia osobných údajov používateľov používame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Používateľovi je umožnené uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov, ako je prístup k nim, oprava, obmedzenie spracúvania, výmaz a vyjadrenie námietok voči spracúvaniu.

  • Informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov sú uvedené v našej Zásadách ochrany osobných údajov.
  • Pomocou cookies zaznamenávame informácie o návštevách našej webovej stránky. Tieto informácie nám pomáhajú optimalizovať obsah a zlepšovať používateľský zážitok.

Zmeny podmienok používania

Spoločnosť XYZ, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. V prípade zmien budú používatelia informovaní prostredníctvom oznámenia na tejto webovej stránke alebo na svojej e-mailovej adrese. Pokračovaním vo využívaní tejto webovej stránky po vykonaní zmien na podmienkach používania vyjadruje používateľ svoj súhlas s týmito zmenami.

  • Používateľ sa zaväzuje pravidelne si prečítať tieto podmienky používania a je zodpovedný za ich dodržiavanie.